Algemene informatie over PAMACEE


Financiële gegevens

IBAN - ING-bank: NL23 INGB 0005 8419 16
Kamer van Koophandel KvK Gooi- en Eemland 32087561
Belastingdienst BTW/BSN NL.0612.94.640.B.01

Contact mogelijkheden

E-mail frans@pamacee.nl
Telefoon telefoon: +31 (0)6 44 032 603

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van opdracht tussen PAMACEE en de opdrachtgever(s), al dan niet via machtiging, respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2. Grondslag offertes of indicaties van opdracht of werkzaamheden

 1. Offertes of indicaties van opdracht of werkzaamheden van PAMACEE, verder de opdrachtnemer, worden op aanvraag gebaseerd op de informatie die door de mogelijke opdrachtgever wordt of worden verstrekt en op basis van de professionele inzichten van opdrachtnemer. De offerte of indicatie omvat tenminste een globale inschatting van de aard, de duur en de te verwachten kosten van de werkzaamheden en kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven.
 2. De opdrachtgever garandeert dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien onjuiste of onvolledige informatie aanleiding geeft tot eventuele meerwerkzaamheden worden deze tegen het normale tarief in rekening gebracht.

3. Uitvoering van de werkzaamheden of opdracht

 1. Opdrachtnemer neemt de werkzaamheden of opdracht aan vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering eenzijdig op te schorten dan wel te beëindigen indien de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt dan wel (rechts-)handelingen of activiteiten verricht die strijdig zijn met het professionele handelen van opdrachtnemer dan wel de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht kunnen benadelen.
 2. Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden of opdracht verrichten of uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, conform de vereisten van goed vakmanschap. Deze verplichting dient te worden aangemerkt als een inspanningsverplichting waarbij eventuele garanties voor een beoogd resultaat niet kunnen worden gegeven.
 3. Opdrachtnemer zal een opdrachtgever tijdig verwijzen indien de opdracht de bekwaamheid of de technische mogelijkheden van opdrachtnemer te boven gaan onder verrekening van de verrichtte werkzaamheden dan wel gemaakte kosten.
 4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende werkzaamheden of opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de eventueel door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen in acht. Personele wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht worden uitsluitend in overleg met de opdrachtnemer geëffectueerd. Een dergelijk wijziging raakt op generlei wijze de grondslag, indicatie of uitvoering van de werkzaamheden of opdracht.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd bepaalde (deel-)werkzaamheden door derden te laten verrichten, noodzakelijk voor een goede uitvoering na melding aan de opdrachtgever, waarbij de door de derde verrichtte werkzaamheden en of kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht met in acht name van de offerte of indicatie. Eventuele onvoorziene meerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. Faciliteiten

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten, bescheiden en overige gegevens en informatie, welke van belang zijn voor de goede uitvoering van de werkzaamheden of opdracht alsmede het tijdig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden of opdracht, tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Een en ander met in acht name van het gestelde onder 3a.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtgever in voorkomende gevallen de derden of werknemers ter beschikking stelt welke betrokken dan wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht. Een en ander met in acht name van het gestelde onder 3a.
 3. Indien de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer kiezen voor het op locatie van de opdrachtgever uitvoeren van (gedeelten van) de werkzaamheden of opdracht, wordt aan opdrachtnemer kosteloos een adequate werkruimte met communicatievoorziening(en) ter beschikking gesteld.

5. Tarieven en kosten

 1. De tarieven van opdrachtnemer zijn exclusief BTW, onkosten en eventuele declaraties van derden. Substantiële en/of onvoorziene kosten worden additioneel in rekening gebracht na melding aan de opdrachtgever indien deze niet zijn opgenomen in de offerte of indicatie als genoemd onder 2a.
 2. Reiskosten worden gedeclareerd tegen de fiscaal onbelaste kilometerprijs dan wel de werkelijke reiskosten openbaar vervoer (tweede klas). Verblijfskosten worden slechts aangegaan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever en gedeclareerd tegen de werkelijke kosten voor zover deze redelijk zijn.
 3. Het uurtarief wordt vastgesteld met de opdrachtgever naar aanleiding van de offerte of indicatie dan wel op grond van de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden. In het uurtarief zijn niet begrepen de eventuele tarieven en/of kosten van in overleg met of in opdracht van de opdrachtgever ingeschakelde derden ten behoeve van de werkzaamheden of opdracht.
 4. Indien partijen tijdens de uitvoering van de opdracht besluiten tot wijziging van de aanpak, werkwijze, omvang van de werkzaamheden of opdracht dan wel anderszins, aanvaardt de opdrachtgever dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de tijdsplanning, de duur en/of omvang van de werkzaamheden of opdracht en de geraamde kosten. Opdrachtnemer zal, indien nodig, de offerte(s) of indicatie(s) herzien en bijstellen.
 5. De opdrachtnemer brengt de verschuldigde BTW in rekening bij de opdrachtgever.
 6. Tussentijdse tariefswijzigingen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend vanaf drie maanden na het overeenkomen van de werkzaamheden of opdracht .

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Aan de opdrachtgever kan een voorschot, al dan niet periodiek, in rekening worden gebracht.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden periodiek (maandelijks of per kwartaal) de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen op basis van declarabele producten, diensten en/of uren en van gemaakte kosten in rekening gebracht op basis van een factuur.
 3. Eventuele meerwerkzaamheden, al dan niet als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, worden tegen het normale tarief in rekening gebracht.
 4. De opdrachtgever is verplicht deze factuur binnen 14 dagen na ontvangst aan opdrachtnemer te voldoen zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Voor verzending en ontvangst wordt uitgegaan van maximaal 3 dagen na dagtekening.
 5. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. Bij het niet tijdig of niet (geheel) voldoen van deze factuur zullen alle mogelijke gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten - waaronder begrepen de betreffende incassokosten - bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. Indien betaling achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden of opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
 8. Indien de werkzaamheden of opdracht door meerdere opdrachtgevers is verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur en ongeacht de feitelijke opdrachtgever.
 9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft.

7. Duur, beëindiging en betalingsverplichting

 1. Opdrachtnemer geeft een indicatie van de duur c.q. de omvang van de werkzaamheden of opdracht.
 2. Bij onjuiste of onvolledige informatie dan wel het niet ter beschikking stellen van het noodzakelijke personeel essentieel voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden of opdracht, dan wel bij geheel of gedeeltelijke tekortkoming van de nakoming (wanprestatie) door of vanwege de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden en alle overeenkomsten van opdracht, dan wel anderszins met opdrachtgever, met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen waarbij de volledige geraamde werkzaamheden in rekening kunnen worden gebracht, alsmede de tot het moment van beëindiging gemaakte kosten, zijnde een redelijke vergoeding voor geleden nadeel door de opdrachtnemer.
 3. De werkzaamheden of opdracht kunnen voortijdig worden beëindigd indien een van partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken dan wel bij geheel of gedeeltelijke tekortkoming van de nakoming (wanprestatie) door of vanwege de opdrachtgever. Bij voortijdige beëindiging wordt een redelijke opzegtermijn in acht genomen. Voortijdige beëindiging laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever ter zake van de volledige geraamde werkzaamheden alsmede de tot op het moment van de beëindiging gemaakte kosten.
 4. De uit de werkzaamheden of opdracht voortkomende overeenkomst(en) word(t)en geacht ontbonden te zijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt dan wel bij geheel of gedeeltelijke tekortkoming van de nakoming (wanprestatie) door of vanwege de opdrachtgever. In dergelijke omstandigheden heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn als beëindigd te beschouwen. De volledige geraamde werkzaamheden worden in rekening gebracht, alsmede de tot het moment van ontbinding gemaakte kosten, zijnde een redelijke vergoeding voor bezettingsverlies en eventueel nadeel van de opdrachtnemer.
 5. Indien partijen tijdens de uitvoering van de opdracht besluiten tot wijziging van de aanpak, werkwijze, omvang van de werkzaamheden of opdracht dan wel anderszins, aanvaardt de opdrachtgever dat dit consequenties heeft voor de tijdsplanning, de duur en/of omvang van de opdracht of werkzaamheden en de geraamde kosten. Opdrachtnemer zal, indien nodig, de offerte(s) of indicatie(s) herzien.

8. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle voortbrengselen of producten van de geest, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, in de ruimste zin van het woord, welke opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht van opdrachtgever dan wel aan opdrachtnemer in licentie zijn gegeven.
 2. Behoudens toestemming van de opdrachtnemer mag niets van de werkzaamheden, werkwijze of opdracht, die kunnen worden aangemerkt in de zin van lid a, worden overgedragen, verveelvoudigd, opgeslagen in gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enige vorm of zodanige wijze, hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtgever heeft het recht, voor zover passende binnen de doelstelling van de werkzaamheden of opdracht in de zin van lid a, te vermenigvuldigen of gebruiken in het kader van het doel van de overeengekomen werkzaamheden of opdracht, alsmede voor intern gebruik.

9. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever gehouden tot geheimhouding of vertrouwelijkheid ten opzichte van derden, tenzij gewenst in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht en met toestemming van opdrachtgever alsmede de situatie van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking. Voorts kan een uitzondering worden gemaakt in het geval dat opdrachtnemer zelf betrokken is bij een financiële, fiscale en/of juridische procedure, waarbij in dit kader relevante informatie of bescheiden van belang kunnen zijn.
 2. Opdrachtnemer onthoudt zich van uitlatingen of gedragingen die de belangen van opdrachtgever kunnen schaden.

10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor aantoonbare en toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. Indien een tekortkoming wordt veroorzaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel onvoldoende medewerking - door opdrachtgever zelf of door derden in opdracht van de opdrachtgever - heeft verleend, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal een derde van het bedrag dat opdrachtgever tot dan aan de betreffende (deel)opdracht betaald heeft.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden - inclusief opdrachtgever zelf - wegens schade die veroorzaakt is tijdens de uitvoering van de opdracht en/of ten gevolge van (de realisatie van) de opdracht.

11. Toepasselijk recht

 1. Op alle werkzaamheden of opdrachten c.q. overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de werkzaamheden of opdracht(en) c.q. overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie behoren van de kantonrechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.