Werk-ervaring

KORTE PROFIEL-/KARAKTERBESCHRIJVING
Collega's en medewerkers karakteriseren mij als visionair; een strategisch denker met een sterk analytisch vermogen. Mijn leidinggevenden waarderen mijn lef om verantwoordelijkheid en zo nodig leiding te nemen, om de taken/activiteiten op te pakken en deze - ondanks eventuele onbekendheid daarmee - succesvol af te ronden.
Ik ben een netwerker en inspirerende gesprekspartner. Mijn primaire attitude is die van samenwerking met en tussen verschillende partners en partijen. Daarnaast kan ik indien de omstandigheden daarom vragen uitstekend soleren en autonoom aan de slag gaan. Ik hanteer graag een positief-kritische buitenstaandersblik en een 'out of the box' oplossingsgericht stijl van denken en handelen. Als collega en als leidinggevende - met name van professionals - gebruik ik veelal een coachende/adviserende en dienende managementstijl.
Ik beschouw mijzelf als flexibele 'all-rounder' die met een helicopterview goed overzicht en inzicht heeft en die structuur kan aanbrengen. Ik leg snel en adequaat relaties intern en extern; enerzijds met en tussen mensen en anderzijds tussen afdelingen en (bedrijfs-) processen. Dankzij een goede balans tussen ziel en zakelijkheid in combinatie met een klant- en servicegerichte attitude weet ik mensen te binden en te verbinden. Als teamplayer en -coach hanteer ik een 'hands on'-mentaliteit om gezamenlijk de gewenste resultaten te bereiken.
Naast een sterk gevoel voor kwaliteit heb ik voldoende realiteitszin en daardoor relativeringsvermogen om thema's niet moeilijker te maken dan nodig is. Ik beschik over goede sociale, communicatieve en presentatie-vaardigheden waardoor ik complexe zaken op een eenvoudige wijze weet te verduidelijken.

Periode Organisatie, functie en resultaten
01-01-2019
t/m
heden
JGZ Zuid-Holland West organisatie voor Jeugdgezondheidszorg
Bestuurssecretaris
14-10-2019
t/m
31-01-2020
Pro Senectute (Voor de Ouderdom) organisatie voor Zorg en dienstverlening aan de ouder wordende medemens
Bestuurssecretaris a.i. opstart van de functie en voorbereiding op aanstelling van een (nieuwe) vaste Bestuurssecretaris
31-07-2018
t/m
31-03-2019
Yulius organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg en Speciaal Onderwijs
Bestuurssecretaris a.i.
24-05-2018
t/m
09-11-2018
JGZ Zuid-Holland West organisatie voor Jeugdgezondheidszorg
Bestuurssecretaris a.i. vervanging in verband met zwanger- en ouderschapsverlof
01-11-2017
t/m
30-06-2018
Magentazorg organisatie voor Verzorgings-, Verpleeghuiszorg en Thuiszorg (VVT)
Projectleider, Coach & Adviseur 'Vernieuwd Programma Dagbesteding'

Magentazorg (VVT - Ouderenzorg) is actief in de regio Alkmaar/Heerhugowaard en wil daar de dagbesteding voor haar cliënten (intra- en extramuraal) opnieuw vorm, inhoud en daarmee een nieuw elan geven. Daartoe zijn vijf pijlers genoemd: cultuur, hobby, bewegen, zingeving en horeca. Ik ben gevraagd om in de periode van 1-11-2017 tot 1-7-2018 dit nieuwe (meerjaren) programma te ontwikkelen en ook gedeeltelijk al tot uitvoering te (laten) brengen. Dit zal gebeuren in samenwerking met uiteraard de medewerkers en vrijwilligers van Magentazorg, met haar cliënten en hun relaties en met externe deskundigen en instanties. Naast de gebruikelijke en herkenbare dagbestedingsactiviteiten is het juist ook de bedoeling om out of the box te denken en te organiseren.

19-12-2016
t/m
05-09-2017
Zonnehuis Groep IJssel-Vecht organisatie voor Verzorgings-, Verpleeghuiszorg en Thuiszorg (VVT)
Bestuurssecretaris a.i. vervanging in verband met zwanger- en ouderschapsverlof
 • Advisering en ondersteuning Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 • Ontwerpen van het nieuwe bestuursbureau / concernstaf-afdeling
 • Wegwijs maken van de nieuwe bestuurder
27-07-2015
t/m
30-09-2016
De Hartekamp Groep organisatie voor Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Bestuurssecretaris / Strategisch Beleidsadviseur a.i.
 • Advisering en ondersteuning Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
 • Bewaken van de Governance Code en de medezeggenschap (OR, CVR en CCR)
 • Optimalisatie & modernisering van de Planning & Control cyclus
 • Advisering en begeleiding bij de invoering van Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw, c.q. transitie & transformatie van de organisatie binnen het sociale domein
 • Jaarverslag 2015 - nieuwe stijl - www.hartekampgroep.nl
 • Zorginkoop/zorgverkoop 2017 - Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning & Jeugdwet
01-09-2010
t/m
30-09-2014
Pro Persona fusie-organisatie van
Forum GGZ Nijmegen (= GGz Nijmegen, Pompestichting & Overwaal) en De Gelderse Roos
Manager Beleid & Advies Zorg
 • leidinggeven aan een team van 10 beleidsadviseurs die projecten begeleiden en directies en hoofden zorgprogramma ondersteunen en adviseren op het gebied van zorginhoud, zorgorganisatie en zorgjuridische zaken
 • Advisering, beleidsontwikkeling en projectmanagement t.a.v.:
  • stuurgroep Farmacie
  • kwaliteitszorg - HKZ
  • werkgroep Community Reinforcement Approach
  • harmonisatie Incident - melding; en optimalisatie incidentmeldingsysteem (Triasweb)
  • stuurgroep Organisatieontwikkeling;
   gericht op ambulantisering; reductie van klnische capaciteit; ontwikkeling van zorgprogramma's en zorgpaden; en introductie van e-health
  • intranet & document management systeem; en
   advies omtrent realisatie van projectmanagement binnen een matrix-organisatie;
  • Individuele Productie Monitor (IPM) via extranet;
   aangevuld met projecten-registratie module (vooralsnog met name ten behoeve van preventie-/ c.q. verantwoording van derde geldstroom-activiteiten); en
   met een DBC-monitor (Diagnose Behandeling Combinatie)
  • implementatie nieuwe Farmaceutische Dienstverlening door vier regionale ziekenhuisapotheken;
  • implementatie Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS: FarMedRx) voor klinische en ambulante (polikinische) patiëntenzorg; inclusief koppeling aan/met Elektronisch Patiënten Dossier-systeem (EPD: xmCare en USER) en elektronisch edifact-verkeer met openbare apotheken
01-01-2009
t/m
31-08-2010
GGz Nijmegen onderdeel van
Forum GGZ Nijmegen
Per 01-01-2009 gefuseerd met De Gelderse Roos tot "Pro Persona"
Secretaris van de directie
 • Ondersteuning en advisering van de directie en het Management Team
 • Informatie-voorziening omtrent productie in vergelijking tot taakstelling (op organisatie-, op cluster-, op afdelings- en op individueel medewerkers-niveau);
 • ontwikkelen en onderhouden van de Individuele Productie Monitor
 • (mede) projectleider DataWareHouse (DWH) / ZorgKompas
 • Opleidingen:
  • ondersteuning organisatie erkende opleidingen Psychiaters, Psychologen en Klinisch Geriaters
  • begeleiding stagiair bestuurskunde: onderwerp 'Gereguleerde Marktwerking en onderhandelingstechnieken GGz Nijmegen en zorgverzekeraars'
 • Ondersteuning implementatie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden
 • Project 'Efficiency in de Kliniek'
  En optimalisatie van registratie binnen de ggz
 • Advisering omtrent fusie (naar Pro Persona) en
  ondersteuning ten aanzien van Transitie (plannen) vanuit GGz Nijmegen naar:
  • Indigo - generalistische zorg
  • Regionaal Centrum GGZ Nijmegen - specialistische zorg
  • Multicomplexe (langdurende) Zorg
 • Ondersteuning bij vertaling van Zorgprogramma's naar DBC's/ DBC-financiering
 • Advisering en ondersteuning bij optimalisatie (van de organisatie) van Ouderenpsychiatrie & Geriatrie
 • Beleidsontwikkeling en organisatieadvisering
15-08-2008
t/m
31-08-2010
Pompestichting onderdeel van
Forum GGZ Nijmegen
Per 01-01-2009 gefuseerd met De Gelderse Roos tot "Pro Persona"
Directiesecretaris en programmamanager
 • Schrijven Plan van Aanpak ten behoeve van het Consortium Forensisch Zorg Netwerk (FZN; samenwerking tussen Pompestichting, De Gelderse Roos en IrisZorg) en uitwerken van deelprojectplannen
 • OndersteuningStuurgroep, Projectgroep en werkgroepen ten aanzien van het project, c.q. de deelprojecten van het Consortium FZN
 • Ondersteuning en advisering van de algemeen directeur en het Management Team
 • Optimalisatie van de patiëntenlogistiek (m.b.v. speciaal ontwikkeld Patiëntenlogistiek Prognose Programma)
 • Beschrijven van bedrijfsonderdelen / afdelingen / clusters (beleid, missie, visie, doelstellingen, werkwijze en procedures, randvoorwaarden, etc.)
 • Plan van Aanpak naar aanleiding van rapportage Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
 • Publicatiegeschikt maken van het Meer Jaren Beleids Plan
01-09-2008
t/m
31-12-2008
GGD Hollands Midden onderdeel van
de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) &
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland (ISMH)
Beleidsadviseur Bestuursondersteuning - Projectleider
 • Bestuurssecretaris van de bestuurscommissie Zorg & Samenleving (van de portefeuillehouders / wethouders) van de 13 samenwerkende gemeenten rond Gouda
 • Beleids- en organisatieadvisering
 • Vormgeving Centra voor Jeugd & Gezin
01-09-2006
t/m
31-08-2008
Symbision
Adviseur/Consultant & Projectmanager
 • Artikel in HEADline over oplossing Administratieve Lasten Verlichting in de zorg
  met presentatie op het ministerie van VWS
 • GGZ Nederland: State of the Art E-health congres op 4 oktober 2006
 • GGZ Nederland: ICT Strategie (continuïteit):
  - Netwerk Informatisering & Automatisering in de Psychiatrie/GGZ op 30 november 2006
  - ICT- / GGZ Academie (najaar 2006 & voorjaar 2007)
  - DigiDocMail (veilige e-mail communicatie tussen professionals) op 17 november 2006
 • AMC De Meren: Effectieve inzet ICT bij Ouderenpsychiatrie
  implementatie van het mobiel EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) in 2007
 • GGZ Drenthe: coördineren en schrijven van een tender/ aanbesteding tbv ggz-voorziening Forensische Psychiatrie (i.c. TBS-kliniek)
 • GGZ Drenthe: vervolg: project 'realisatie TBS-kliniek' die per april 2010 operationeel moet zijn
 • UMC Groningen / Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Drenthe: in kaart brengen van de acute zorgketen en de knel-/verbeterpunten (bij de overdrachtsmomenten) tussen de betrokken instanties
 • Belastingdienst / Toeslagen 2009: in kaart brengen (audit/review) op het ontwikkelprogramma t.b.v. de realisatie van Toeslagen 2009 (huur-, zorg- en kindertoeslag)
 • Symbision Academy: Trainer / coach programma- en projectmanagement (o.a. PRINCE2 en Theory of Constraints / Critical Chain Project Management)
 • GGZ Drenthe: coördineren en schrijven van twee tenders/ aanbestedingen tbv tijdelijke uitbreiding capaciteit forensische zorg aan gedetineerden in de GGZ, respectievelijk in de vorm van een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en een Forensische Regionale Instelling voor Beschermd (en beveiligd) Wonen (Forensische RIBW).
01-11-2001
t/m
31-08-2006
GGZ Nederland te Amersfoort
Beleidsmedewerker Informatiebeleid
 • Integratie van verslavingszorg (informatie) in het landelijk Zorg-informatie-systeem (Zorgis) van GGZ Nederland
 • Project Verbetering Kwaliteit Aanlevering Zorgis
 • Koppeling van Thermometer Cliëntwaardering aan Zorgis
 • Informatie-Output-beleid t.b.v. datawarehouse, spiegelinformatie en benchmarken
 • ICT-strategie-beleid:
  - ICT Strategie beleidsplan 2005-2008
  - EPD kookboek (Standaard voor het Elektronisch Patiënten Dossier vanuit het perspectief van de zorgprofessional)
  - DigiDocMail (veilige e-mail tussen zorgprofessionals)
  - E-health (inventarisatie/rapportage e-health activiteiten binnen de ggz & organisatie congres)
 • Ontwikkeling Preventie Gegevens Set & Preventie-informatie-systeem (Preventis)
 • Advisering omtrent internet/websites & GGZ Kennisnet
  Internet-ontwikkeling t.b.v. preventie, hulpverlening en communicatie
 • Kwaliteit & Marketing
 • Participant namens GGZ Nederland in NICTIZ-vertrouwensketen m.b.t. invoering landelijk Zorg Identificatie Nummer (ZIN) voor cliënten en voor professionals.
 • Lid (vice-voorzitter) van de Ondernemingsraad &
  lid commissie VGW&M (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu)
 • Secretaris van de Stuurgroep ICT Strategie
  (en t/m 2003 van de Bestuurscommissie Informatiebeleid)
15-09-2001
t/m
31-12-2001
Turner Gezondheidszorg te Leusden
Interim Manager / adviseur
 • Project "Integrale Kwaliteitsverbetering Diabeteszorg" van
  Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en
  Virtuele Integratie van Zorg-Informatie (VIZI)
  t.b.v. de voorbereiding op ontwikkeling van een EPD
  (elektronisch Patiënten Dossier)

  VIZI is inmiddels opgegaan in NICTIZ, Nationaal ICT Instituut in de Zorg

01-09-2001
t/m
heden
PAMACEE te Amersfoort
Eigenaar
 • Ontwerpen/ontwikkelen van websites
 • Bouwen en onderhouden van websites
 • Management-, Marketing- & Communicatie-advisering
01-03-1998
t/m
30-10-2001
NVZ vereniging van ziekenhuizen te Utrecht
Beleidsmedewerker
 • PR en communicatie: advisering en realisering, met als aandachtsgebieden: interne / verenigingscommunicatie & pr-netwerk
 • Beleidsadvisering en -ontwikkeling met als aandachtsgebieden:
  • kwaliteit & organisatie, waaronder BPR & transmurale of ketenzorg; ICT & informatievoorziening; opleidingenbeleid & patiëntenbeleid
  • sturing & financiering, waaronder producttypering, marketing & diagnose behandelingscombinaties (dbc's; drg's)
 • Branchebeeld (1998-1999): Bouwen aan Zorgketens; over transmurale zorg en ziekenhuizen
 • NVZ-website: ontwikkeling, onderhoud en beheer
 • Advisering en begeleiding bij oprichting NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)
 • secretaris en begeleider van twee directiegroepen:
  • Medische directeuren / directeuren Patiëntenzorg van algemene ziekenhuizen
  • Directeuren (medisch en bedrijfsvoering) van de Nederlandse astma-centra
01-03-1996
t/m
28-02-1998
Westeinde Ziekenhuis (Medisch Centrum Haaglanden) te Den Haag
Hoofd PR & (patiënten-) voorlichting; en
Mentor kwaliteitszorg
 • ontwikkelen van beleid en leiding geven aan de afdeling met als onderdelen:
  • interne & externe communicatie
  • patiëntenvoorlichting
  • patiëntenklachtenbemiddeling en -behandeling
 • (bege)leiden van communicatie- en kwaliteits-/verbeterprojecten
 • verzorgen van trainingen op het gebied van communicatie en kwaliteitszorg
 • advisering Digitaal Ziekenhuis Nederland (www.ziekenhuis.nl)
01-01-1993
t/m
31-12-1996
PAMACEE,
Psychologisch Adviesbureau voor Management, Marketing & Communicatie
te Roosendaal
freelance activiteiten, onder andere
 • ontwikkeling management-, marketing-, communicatiebeleidsplannen
 • trainer / coach ten aanzien van arbeidsmarkt consultancy (sollicitatietraining en outplacement)
 • journalist/verslaggever bij een regionaal dagblad
 • ontwikkelen van (schriftelijk) informatie-materiaal en personeelsbladen voor organisaties in de gezondheidszorg
01-01-1993
t/m
31-12-1993
GGD Zuid-Hollandse Eilanden te Spijkenisse
Stafmedewerker beleid en public relations
 • beleidsontwikkeling en -realisering (algemeen organisatiebeleid)
 • interne & externe voorlichting en public relations
15-07-1988
t/m
31-12-1992
Kruiswerk West-Brabant te Roosendaal
Coördinator GVO [gezondheidsvoorlichting & -opvoeding] en preventie; en
Staffunctionaris (marketing-) communicatie & organisatie-advisering
 • GVO & preventie (beleidsontwikkeling en -realisering, waaronder ook samenwerking met regionale partners in de gezondheidszorg)
 • interne & externe communicatie:
  • schrijven en redigeren van persberichten, jaarverslagen, beleidsnotities, publicaties en presentaties
  • realiseren van intern/extern informatie-magazine
  • onderhouden van contacten met de media
  • organisatie van en deelname aan informatie-beurzen en symposia
 • projectmanagement & kwaliteitszorg
 • management- en organisatie-advisering en -begeleiding
  (organisatie-kanteling; personeelsbeleid; marketingbeleid; zorgvernieuwing; regionale en landelijke samenwerking; informatievoorziening; e.a.)
  • integratie, specialisatie en differentiatie van de kruiswerkzorg
  • behoud van Jeugdgezondheidszorg 0-4 bij Kruiswerk:
   notitie t.b.v. Staatssecretaris Hans Simons; hoofdstuk in Handboek Thuiszorg: "Integratie kraam- en ouder/kindzorg in West-Brabant"
  • ontwikkeling en realisering van:
   - Thuiszorgwinkels
   - Aanvullende Thuiszorg en Thuiszorgdiensten
   - TravelCross (thuiszorg voor overwinterende Nederlanders in Spanje)
   - Skillslab